MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

Električni i elektronski otpad

Električna i elektronska oprema i uređaji (EE oprema) su proizvodi čiji pravilan rad zavisi od električne energije ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi koji su namijenjeni proizvodnji, prenosu i mjerenju protoka struje ili mjerenje jačine elektromagnetnog polja, a upotrebljavaju se kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmjenični protok i 1500 V za jednosmjerni protok.

Električni i elektronski otpad (EE otpad) je naziv za električne i elektronske proizvode na kraju svog radnog vijeka ili naziv za sve električne i elektronske uređaje koje je imalac (vlasnik) odbacio zbog kvara ili zamjene za novi i bolji uređaj.

Prema Pravilniku o kategorijama otpada sa katalogom ("Sl. Gl. Republike Srpske" br. 38/05), električni i elektronski otpad pripada kategoriji opasnog otpada i kao takav u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. Gl. Republike Srpske" br. 53/02) ne smije se mješati sa drugim vrstama otpada. Iz tog razloga veoma je bitno da se sa EE otpadom postupi na adekvatan način i da se njegova reciklaža obavi uz apsolutno poštovanje Zakona.

Svi električni i elektronski uređaji koje je potrebno zbrinuto odvojeno od ostalog otpada na sebi imaju oznaku

HomeEE Otpad