MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

Prikupljanje i zbrinjavanje EE otpada

Prikupljanje i zbrinjavanje EE otpada Prikupljanje i zbrinjavanje EE otpada

Elektronski i električni otpad (tzv. EE otpad) ima karakter opasnog otpada i prema važećim zakonima ne može se mješati sa drugim vrstama otpada. Zbog toga, potrebno je da se sa EE otpadom veoma pažljivo postupa, te da se njegova reciklaža obavi uz apsolutno poštovanje zakona.

Cilj manipulisanja EE otpadom je uspostavljanje sistema za odvojeno prikupljanje električnog i elektronskog otpada. Potrebno je da bude razvrstan na osnovu kategorija EE otpada radi njegove dalje upotrebe, zbrinjavanja zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

U skladu sa zakonskim propisima i dozvolama (dozvola za upravljanje otpadom i ekološka dozvola) vršimo prikupljanje, razvrstavanje i skladištenje EE otpada do njegovog konačnog zbrinjavanja u skladu sa važećim ekološkim propisima i evropskim standardima.

 

HomeUslugePrikupljanje i zbrinjavanje EE otpada