MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

Usluge

Usluge (12)

Lista usluga

Za nesmetan rad separatora, taložnika i kanala potrebno je njihovo redovno čišćenje i održavanje. Pored benzinskih pumpi, separatore i taložnike srećemo i na većim parkinzima, auto-praonicama, auto-servisima, tehničkim pregledima, drugim industrijskim postrojenjima, skladištima otpada, reciklažnim dvorištima...

Usluge čišćenja i održavanja vršimo vrlo efikasno i kvalitetno specijalnim vozilom i pumpama visokog pritiska. Prilikom čišćenja, nastale nečistoće odvozimo i zbrinjavamo na zakonom propisan način - u skladu sa dozvolom za upravljanje otpadom izdatom od strane nadležnog Ministarstva.

U kooperaciji sa našim partnerima, vršimo i projektovanje, nabavku, izgradnju i postavljanje novih separatora, te izmještanje postojećih. Sve radove izvodimo u veoma kratkom vremenskom periodu prema zahtjevima i potrebama naših klijenata.

Baždarenje rezervoara vršio volumentrijskom metodom (tzv. mokrim baždarenjem), po ovlašćenju Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju RS. Sam proces baždarenje obavljamo protočnim mjerilom, protoka 700l/min, tako da je vrijeme baždarenja svedeno na minimum, čime smo u mogućnosti baždariti više rezervoara u toku dana. 

Baždarenje volumetara (pištolja) vršimo brzo i efikasno pomoću specijalnih radnih etalona, verifikovanih od strane nadležne institucije. 

Prilikom eksploatacije sondi i aparata za točenje goriva veoma je bitno njihovo pravilno i redovno održavanje. Uz pomoć provjerenih partnera, a prema potrebama klijenta, vršimo baždarenje i održavanje sondi, servis i održavanje aparata za točenje goriva, kao i sve vrste poslova vezanih za ugradnju i demontažu samih aparata, te održavanje i servis ostalih elektronskih uređaja neophodnih za nesmetan rad benzinskih stanica.

Tehnički smo opremljeni za prepumpavanje i skladištenje svih vrsta goriva. Pored prepumpavanja, ukoliko je to potrebno, u mogućnosti smo i da zagrijemo gorivo (mazut, bitumen i sl.).

Dvije odvojene komore na specijalnom vozilu omogućavaju nam da u svakom trenutku, pored prepumpavanja, možemo vršiti i skladištenje goriva u samom vozilu u količinama do 12 m3.

Sav otpad koji je nastao čišćenjem rezervoara, separatora, taložnika i kanala, zbrinjavamo na zakonom propisan način. Naše postrojenje za skladištenje opasnog otpada i preradu zauljenih voda daje nam mogućnost da preradimo i zbrinemo veće količine opasnog otpada.

Pored otpada nastalog od čišćenja, zbrinjavamo i opasni otpad iz drugih izvora - ulja, uljne filtere, zauljene krpe i drugi otpad opisan u dozvoli za upravljanje otpadom.

Elektronski i električni otpad (tzv. EE otpad) ima karakter opasnog otpada i prema važećim zakonima ne može se mješati sa drugim vrstama otpada. Zbog toga, potrebno je da se sa EE otpadom veoma pažljivo postupa, te da se njegova reciklaža obavi uz apsolutno poštovanje zakona.

Cilj manipulisanja EE otpadom je uspostavljanje sistema za odvojeno prikupljanje električnog i elektronskog otpada. Potrebno je da bude razvrstan na osnovu kategorija EE otpada radi njegove dalje upotrebe, zbrinjavanja zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

U skladu sa zakonskim propisima i dozvolama (dozvola za upravljanje otpadom i ekološka dozvola) vršimo prikupljanje, razvrstavanje i skladištenje EE otpada do njegovog konačnog zbrinjavanja u skladu sa važećim ekološkim propisima i evropskim standardima.

Prilikom rada, na zidovima parnog kotla talože se razni produkti koji utiču na smanjenje prenosa toplote i samog učinka parnog kotla. Samim tim povećava se potrošnja energenata u nekim slučajevima i do 30%. Na vodenoj strani kotla javlja se kamenac uslijed nedovoljne hemijske pripreme vode, a na dimnoj strani se javljaju i nakupljaju produkti izgaranja energenata.

Čišćenjem kotla otklanjamo kamenac sa vodene strane i garež sa dimne strane, te dovodimo kotao u stanje najbolje iskorišćenosti energenata. Takođe, vršimo i konzerviranje kotlova poslije grejne sezone kao i pripremu za puštanje u rad.

Stvaranje naslaga kamenca na prenosnim površinama izmjenjivača slabi samu funkciju izmjenjivača toplote i povećava potrošnju energenata. U ekstremnim slučajevima dovodi čak i do gubitka fukncije samog izmjenjivača.

Čišćenje izmjenjivača od kamenca vršimo iključivo hemijskim putem.

U saradnji sa našim partnerima vršimo sve vrste sanacije termoenergetskih postrojenja, postavljanje novih, prepravke već postojećih, uklanjanje, te sve vrste ispitivanja rada i karakteristika postrojenja.

Osposobljeni smo za razne vrste industrijskih čišćenja u skoro svim granama industrije. Navešćemo samo neke:

  • Čišćenja svih vrsta taložnika i separatora, kanla, cjevovoda i filtera u industriji,
  • čišćenje naslaga kamenca,
  • čišćenje naslaga nastalih sagorjevanjem raznih goriva,
  • čišćenje (pjeskarenjem) oksidiranih dijelova metala i njihova zaštita od korozije,
  • pjeskarenje podova u radionicama, pločica i betonskih površina,
  • čišćenje zauljenih površina,
  • čišćenje površina od raznih izlivenih supstanci,
  • čišćenje fasada od grafita,
  • čišćenje cigle,

kao i...

  • sva ostala čišćenja kamionima specijalne namjene, vakuum pumpama i pumpama visokog pritiska.

Usluge pjeskarenja i antikorozivne zaštite vršimo isključivo uređajima za mokro pjeksarenje.

Prednosti ove tehnologije su: velika mobilnost, odsustvo prašine, ekološki čistiji rad, moguć rad na otvoenom bez posljedica po okolinu, manja potrošnja abraziva i kvalitetnija obrada tretirane površine.

Posebno ističemo kvalitet kod restrauracije spomenika i fasada, čišćenje drvenih površina, aluminijuma i betona, skidanje grafita, te reparacija brodova. 

Prilikom eksploatacije rezervoara za tečna naftna goriva javljaju se razne nečistoće, talozi i muljevi koji su sastavni dio tečnih goriva. Poseban problem na terminalima i benzinskim pumpama predstavljaju nečistoće u instalacijama, naročito u cijevima i filterima, koje dovode do njihovog začepljenja. 

Čišćenje rezervoara i instalacija terminala i benzinskih pumpi vršimo veoma brzo, efikasno i kvalitetno specijalnim vozilom koje posjeduje svu potrebnu opremu.

HomeUsluge