MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

Čišćenje i održavanje separatora, taložnika i kanala

Čišćenje i održavanje separatora, taložnika i kanala Čišćenje i održavanje separatora, taložnika i kanala

Za nesmetan rad separatora, taložnika i kanala potrebno je njihovo redovno čišćenje i održavanje. Pored benzinskih pumpi, separatore i taložnike srećemo i na većim parkinzima, auto-praonicama, auto-servisima, tehničkim pregledima, drugim industrijskim postrojenjima, skladištima otpada, reciklažnim dvorištima...

Usluge čišćenja i održavanja vršimo vrlo efikasno i kvalitetno specijalnim vozilom i pumpama visokog pritiska. Prilikom čišćenja, nastale nečistoće odvozimo i zbrinjavamo na zakonom propisan način - u skladu sa dozvolom za upravljanje otpadom izdatom od strane nadležnog Ministarstva.

U kooperaciji sa našim partnerima, vršimo i projektovanje, nabavku, izgradnju i postavljanje novih separatora, te izmještanje postojećih. Sve radove izvodimo u veoma kratkom vremenskom periodu prema zahtjevima i potrebama naših klijenata.

 

HomeUslugeČišćenje i održavanje separatora, taložnika i kanala