MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

16 Apr 2:30 pm

Kako ispravno postupati sa električnim i elektronskim otpadom

Mnogi i dalje ne znaju da se svi odbačeni elektronski i električni uređaji ne smiju tek tako ostaviti pokraj kontejnera ili baciti bilo gdje. Svi električni i elektronski uređaji kao što su: računari, laptopi, mobilni telefoni, televizori i drugi, sadrže veliki broj opasnih supstanci koje u kontaktu sa ljudskim organizmom mogu da izazovu veoma ozbiljna oboljenja, dok su neke od njih i kancerogene. Iz tog razloga, električni i elektronski otpad se klasifikuje kao opasan otpad, te se mora odvojeno odlagati od ostale vrste otpada.

 

Praksa je pokazala, da do juče na našim prostorima, električni i elektronski otpad odlagao se po šumama, livadama, majdanima, pokraj rijeka, te se miješao sa komunalnim otpadom. Razlog zbog koga se na ovakav način dovodilo u pitanje stanje naše okoline i zdravlja ljudi jeste nepostojanje sistema za odvojeno prikupljanje EE otpada na cijelom području Republike Srpske, odnosno nisu postojala preduzeća ili mali broj preduzeća koja će na adekvatan način prikupiti i zbrinuti ovaj otpad u skladu sa zakonskim propisima. 

 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. Gl. Republike Srpske" br. 53/02), dozvolu za upravljanje EE otpadom u obliku Rješenja izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i svako ko ispunjava kriterijume može se baviti ovom djelatnošću. Građani i pravna lica imaju zakonsku obavezu da električni i elektronski otpad odlažu odvojeno od drugog otpada i predaju pravnim licima koja posjeduju dozvolu o upravljanju EE otpadom. 

 

Privredno društvo "Green Tank" d.o.o. Gradiška na osnovu dozvole o upravljanju opasnim i neopasnim otpadom izdate od strane nadležnog Ministarstva, vrši prikupljanje i zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada na području Republike Srpske u skladu sa zakonskim propisima i visokim ekološkim standardima. Prikupljen otpad se u njihovom postrojenju razvrstava prema kategorijama o EE otpadu, pakuje, skladišti u za to zakonski predviđene kontejnere i predaje na reciklažu, reciklerima koja su ovlaštena od strane nadležnog Ministarstva i koja su se specijalizovala za reciklažu EE otpada. 

 

Potrebno je istaći, da na području Republike Srpske postoji veliki broj preduzeća koja se predstavljaju kao recikleri opasnog otpada – uključujući i EE otpad, a da za to nemaju dozvolu o upravljanju ove vrste otpada izdate od nadležnog Ministarstva i da koristeći svoju nekvalitetnu i neadekvatnu opremu za tretman opasnog otpada, prouzrokuju više štete nego dobiti za našu okolinu i zdravlje ljudi. Stoga, bilo je neophodno preuzeti akciju, kojim će se uspostaviti adekvatan i efikasan sistem u prikupljanju i recikliranju elektronskog i električnog otpada, kako na području opštine Gradiška tako i na području cijele Republike Srpske. Akciju je pokrenulo Privredno društvo "Green Tank" d.o.o. Gradiška uključivanjem u "Proljetnu akciju uređenja grada" na području opštine Gradiška, u kojoj je posebna pažnja posvećena prikupljanju EE otpada. 

 

Ukoliko imate EE otpad kontaktirajte odmah na +387-51-835374 ili putem formulara koji je dostupan na sajtu Privrednog društva "Green Tank" d.o.o. Gradiška www.greentank.ba i ubrzo će vas pozvati služba za odvoz.

HomeNovostiKako ispravno postupati sa električnim i elektronskim otpadom